РИБИ

Зала РИБИ при Регионален Природонаучен Музей - Пловдив
С подредбата на първата научно и художествена експозиция в музея през 1960 г представителите на клас Риби са изложени заедно с представителите на земноводните и влечугите. През 1985 година, с изграждането на нова зала в приземния етаж на музея, представителите на клас Риби бяха експонирани в новата зала, а съществуващата експозиция стана зала „Земноводни и влечуги”.


В новия тематико експозиционен план бяха заложени теми за изграждане на диорами от сухи препарати и систематична сбирка от сладководни и морски обитатели.
Експозицията започва с художествено изработено табло за Еволюцията на рибите и географското разпространение на съвременната ихтиофауна. Показан е един от най-нисшите представители – морската минога (Petromyzon marinus). Същинските акули са експонирани в пространствено оформена диорама , в която са включени следните представители – сива акула (Carcharinus sp.), котешка акула (Scyliophinus sp.), черноморска акула (Squalus acanthias), морски ангел (Squatina sp.), електрически скат (Torpedo marmorata) и др.
Морските представители са изложени във отделна витрина и са показани най-характерните видове за Черно море, като: илария (Liza saliens), сафрид (Trachurus trachurus), лефер (Pomatomus saltatrix), писия (Platichthys flesus), морско конче (Hippocampus ramulosus), морски скорпион (Scorpaena porcus) и други видове. Показани са над 20 вида.


Представителите от океанските видове и топлите морета са изложени в диорама от сухи препарати като: морски дявол (Lohpius piscatorius), морска лястовица (Triglagurnardus), морена (Morena helena), риба меч (Xiphias gladius), летящи риби (Exocoetidae), риба таралеж (Diodon sp.) и др. Изложени са над 20 вида.
Сладководната ихтиофауна е представена от над 22 вида. Най-характерните от тях са: балканска пъстърва (Salmo trutta), американска пъстърва (Salmo gairdneri irideus), речен кефал (Leuciscus cephaus), бяла риба (Stizostedion luciperca), маришка мряна (Barbus cyclolepis), костур (Perca fluvuatilis), сом (Acipenser nidventris), и др.
Представителите от хрущялно костните риби са изложени в диорама. От тях са показани пъструга (Acipenser ruthenus) и шип (Acipenser nudventris). Във витрината са показани още речна змиорка (Anguilla anguilla), шаран (Cyprinus carpio), бяла риба (Stizostedion lucioperca), риба папагал (Colomesus psitacus) и др.
Експозицията завършва с табло за разпространение на сладководните видове в България по зони. Показани са потретите на видни изследователи на българската ихтиофауна като: Георги Шишков, Пенчо Дренски и Георги Зашев.

Представен е 3D моделна визия на залата

В новия експозиционен план е предвидено атрактивно бутафорно представяне на местообитанията на видовете.