БОЗАЙНИЦИ

Зала БОЗАЙНИЦИ при Регионален Природонаучен Музей - Пловдив
Най – висшите представители на гръбначната фауна са представени в зала ‘’Бозайници’’. Показани в естествената им среда чрез биогрупи и диореми могат да се видят някой типични за нашата фауна видове като:

-златката (Мartes martes),
-белката, (Martes foina),
-лисицата (Vupes vulpes),
-кафявата мечка (Ursus arctos),
-вълкът (Canis lupus)
-чакалът (Canis aureus).
Интерес представлява единствения представител на булдоговите прилепи у нас Tadarida teniotis, който е изключително слабо проучен до момента. До скоро съобщен за страната само от едно находище в Югозападна България. Голяма част от експонатите са включени и в различни приложения на някой ратифицирани от България природозащитни документи.
Особен интерес представляват екзотичните видове – бяла мечка, бизон, кенгуру, мангуста, броненосец, тигър, пума, леопард и различни видове маимуни.
В началото на експозицията е подредена голяма диорама, представяща животни обитаващи планинските масиви- благороден елен (Cervus elaphus) дива коза (Rupicapra rupicapa), муфлон (Ovis ammon) съра (Capreolus capreolus) и диви птици.