Ботаника

Отделът „Ботаника” при Регионален природонаучен музей в Пловдив съществува още от откриването на музея (1955 г.). Първоначално за основа при изграждането му, както и на целия музей, са послужили материалите от богатия енциклопедичен музей на бившия Френски колеж в Пловдив.

Експозицията на залата е разположена в 12 самостоятелни витрини.

В часто от първата витрина са експонирани 10 почвени проби на най-разпространените почви в България.

Изградени са и две витрини, където са експонирани макети на видове от по-широко разпространените в България, ядливи, отровни и консервационно значими видове гъби, подредени на екологичен принципр както и основните видове лишеи срещащи се в нашата природа.

В 10 от тях е поместена систематиката на растенията. Експонирани са препарати и 107 хербарийни материали от представители на Червените водорасли (Rhodophyta), Зелените водорасли (Chlorophyta), Харовите водорасли (Charophyta), Мъхообразните (Bryophyta), Плаунообразните (Lycopodiophyta), Хвощообразните (Equisetophyta), Папратообразните (Pteridophyta), Иглолистните (Pinopsida) и най-големите семейства от покритосеменните (Magnoliophyta) във флората на България.

Експозицията в залата завършва с витрина свързана с развитието на Ботаниката и основни принципи при събирането и изготвянето на хербарийни образци, както и с табло с хербарийни образци на различни видове водорасли събирани от Черно море и Атлантическия океан, наслдство от богататата сбирка на енциклопедичния музей на бившия френски колеж в Пловдив.

В центъра на залата е изградено изкуствно дърво в което е инкростиран стъблен отрез от обикновен бук (Fagus sylvatica) с ясно различаващи се годишни пръстени по броя, на които посетителите могат да установят годините на дървото.

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ