Риби

При подреждането на първата научно-художествена експозиция в музея през 1960 г. представителите на клас Риби са изложени заедно с екземплярите от земноводни и влечуги. През 1985 г., след изграждането на нова зала в сутеренните помещения на музея, предметите от клас Риби са изложени в новата зала, а съществуващата експозиция е превърната в зала „Земноводни и влечуги”.

Новият тематичен експозиционен план се основава на диорами от препарирани животни и систематична колекция от сладководни и морски видове. Експозицията започва с декоративно обяснително табло, показващо еволюцията на рибите и географското разпространение на ихтиофауната в наши дни. В експозицията е включен и един от низшите представители – морската минога (Petromyzon marinus). Истински акули са изложени в пространствено подредена диорама, включително сива рифова акула (Carcharinus sp.), котешка акула (Scyliorhinus sp.), акула акула (Squalus acanthias), ангелска акула (Squatina sp.), петнисто торпедо (Torpedo marmorata), В отделна витрина са изложени морските екземпляри, включващи най-типичните черноморски видове като кефал (Liza saliens), сафрид (Trachurus trachurus), синя риба (Pomatomus saltatrix), писия (Platichthys flesus), дълъг -морско конче (Hippocampus ramulosus), скорпид (Scorpaena porcus) и други видове. В експозицията са включени над 20 вида.

Представители на океански видове и обитатели на топлите морета са изложени в диорама, изградена от препарирани екземпляри като морски дявол (Lophius piscatorius), летящ гурнард (Trigla gurnardus), морена (Morena helena), риба меч (Xiphias gladius), летяща риба (Exocoetidae), дългошипо бодливо прасе (Diodon sp.) и др. Сладководната ихтиофауна е представена от над 22 вида. Някои от най-характерните са: кафява пъстърва (Salmo trutta), обикновена пъстърва (Salmo gairdneri irideus), кефал (Leuciscus cephalus), зандър (Stizostedion lucioperca), лъчеперка риба (Barbus cyclolepis), костур (Perca fluviatilis). ), сом (Silurus glanis) и др. Представителите на подклас Chondrostei са показани в диорама с екземпляри от стерляд (Acipenser ruthenus) и есетра (Acipenser nudventris). Освен това във витрината има екземпляри от змиорка (Anguilla anguilla), шаран (Cyprinus carpio), зандър (Stizostedion lucioperca), лентовидна змиорка (Colomesus psittacus) и др.

В края на експозицията има табло, което илюстрира разпространението на сладководните видове в България по зони. Там са окачени и портрети на бележити изследователи на българската ихтиофауна – Георги Шисков, Пенчо Дренски и Георги Зашев.

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ