Минерали

В основата на създаването на отдел „Геология“, както и на целия музей, са материалите от богатия музей на бившия Френски колеж в Пловдив.

Откритата през 1955 г. геоложка експозиция е била съобразена с тогавашните изисквания на учебния материал в училищата за устройството на Земята, появата на растителния и животински свят и на човека.

В течение на годините експозицията и фонда на отдел „Геология” се обогатяват с нови палеонтоложки, минераложки и петрографски образци от България и чужбина чрез събирателски излети, откупки от частни лица, обмен със сродни музеи и дарения от колекционери, СУ „Св. Климент Охридски” и Национален музей „Земята и хората” – София. В началото на 1991 г. след основна реконструкция на зала „Геология”, на базата на нов тематико-експозиционен план и нов идейно-художествен проект, беше оформен сегашният вид на експозицията. На площ около 100 кв. м. са представени три раздела – Палеонтология, Минералогия и Петрография. През 2015 година беше изграден Дигиталният планетариум в зала „Минерали“. Благодарение на тази технология вече се провеждат прожекции, открити уроци и лекции, които обогатяват нашите познания по астрономия.

РПНМ

Пловдив

РПНМ

Пловдив

РПНМ

Пловдив